Lorem Ipsum is simply

Fibel

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Embed Fibel Font Family

Weights & Styles

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the head of your HTML document.

Standard
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/fibel" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/fibel');
</style>
        
Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families

                font-family: 'Fibel Nord Kontur', sans-serif;
                font-family: 'Fibel Nord', sans-serif;
                font-family: 'Fibel Sued Kontur', sans-serif;
                font-family: 'Fibel Sued', sans-serif;
                        

Weights & Styles (10)

 • Fibel Nord Kontur 400

 • Fibel Nord 400

 • Fibel Sued Kontur 400

 • Fibel Sued 400

 • Fibel Nord 400

 • Fibel Sued 400

 • Fibel Nord 700

 • Fibel Nord 700

 • Fibel Sued 700

 • Fibel Sued 700

English Characters

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
·
À
Ç
È
É
Í
Ï
Ò
Ó
Ú
Ü
à
ç
é
í
ï
ò
ó
ú
ü

Character Examples

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraphs

About Fibel Font Family

 • Download for Windows/Mac
 • -
 • Cameral Dias
 • Peter Wiegel
 • -
 • Peter Wioegel

 • Description
  Fibel font family designed by Peter Wiegel has a total of 10 different styles. You can download the Fibel font to your computer or use it on your website. Please research the license information before using it.
  Unicode Blocks
  Basic Latin
  Supported Languages
  Afrikaans, Albanian, Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, English (United States, Computer), Swedish, Zulu

  Headlines

  Fibel Nord Kontur 400

  Fibel Nord 400

  Fibel Sued Kontur 400

  Fibel Sued 400

  Fibel Nord 400

  Fibel Sued 400

  Fibel Nord 700

  Fibel Nord 700

  Fibel Sued 700

  Fibel Sued 700

  Character set

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª «« ¬¬ ®® °° ±± ²² ³³ ´´ µµ ·· ¸¸ ºº »» ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ŒŒ œœ ŠŠ šš ŸŸ ŽŽ žž ƒƒ ˆˆ ˇˇ ˚˚ ˜˜
  Loading...

  Loading