Lorem Ipsum is simply

Futura LT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Embed Futura LT Font Family

Weights & Styles

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the head of your HTML document.

Standard
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/futura-lt" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/futura-lt');
</style>
        
Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families

                font-family: 'Futura LT', sans-serif;
                        

Weights & Styles (20)

 • Futura LT 400

 • Futura LT 400

 • Futura LT Italic 400

 • Futura LT Italic 400

 • Futura LT 200

 • Futura LT 200

 • Futura LT Italic 200

 • Futura LT Italic 200

 • Futura LT 500

 • Futura LT Italic 500

 • Futura LT 700

 • Futura LT 700

 • Futura LT 700

 • Futura LT 700

 • Futura LT Italic 700

 • Futura LT Italic 700

 • Futura LT Italic 700

 • Futura LT Italic 700

 • Futura LT 800

 • Futura LT Italic 800

English Characters

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
·
À
Ç
È
É
Í
Ï
Ò
Ó
Ú
Ü
à
ç
é
í
ï
ò
ó
ú
ü

Character Examples

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraphs

About Futura LT Font Family

 • Download for Windows/Mac
 • Shareware
 • Cameral Dias
 • -
 • -
 • -

 • Description
  Futura LT font family designed by Unknown Designer has a total of 20 different styles. You can download the Futura LT font to your computer or use it on your website. Please research the license information before using it.
  Unicode Blocks
  Basic Latin
  Supported Languages
  Afrikaans, Albanian, Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, English (United States, Computer), Swedish, Zulu

  Headlines

  Futura LT 400

  Futura LT 400

  Futura LT Italic 400

  Futura LT Italic 400

  Futura LT 200

  Futura LT 200

  Futura LT Italic 200

  Futura LT Italic 200

  Futura LT 500

  Futura LT Italic 500

  Futura LT 700

  Futura LT 700

  Futura LT 700

  Futura LT 700

  Futura LT Italic 700

  Futura LT Italic 700

  Futura LT Italic 700

  Futura LT Italic 700

  Futura LT 800

  Futura LT Italic 800

  Character set

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª «« ¬¬ ®® ¯¯ °° ±± ²² ³³ ´´ ·· ¸¸ ¹¹ ºº »» ¼¼ ½½ ¾¾ ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ıı ŁŁ łł ŒŒ œœ ŠŠ šš ŸŸ ŽŽ žž ƒƒ ˆˆ ˇˇ ˘˘ ˙˙ ˚˚ ˛˛ ˜˜ ˝˝ μμ
  Loading...

  Loading