Lorem Ipsum is simply

ITC Franklin Gothic Std

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Embed ITC Franklin Gothic Std Font Family

Weights & Styles

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the head of your HTML document.

Standard
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/itc-franklin-gothic-std" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/itc-franklin-gothic-std');
</style>
        
Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families

                font-family: 'ITC Franklin Gothic Std', sans-serif;
                        

Weights & Styles (19)

 • ITC Franklin Gothic Std 400

 • ITC Franklin Gothic Std 400

 • ITC Franklin Gothic Std 400

 • ITC Franklin Gothic Std 400

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 400

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 400

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 400

 • ITC Franklin Gothic Std 500

 • ITC Franklin Gothic Std 500

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 500

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 500

 • ITC Franklin Gothic Std 600

 • ITC Franklin Gothic Std 600

 • ITC Franklin Gothic Std 600

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 600

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 600

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 600

 • ITC Franklin Gothic Std 750

 • ITC Franklin Gothic Std Italic 750

English Characters

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
·
À
Ç
È
É
Í
Ï
Ò
Ó
Ú
Ü
à
ç
é
í
ï
ò
ó
ú
ü

Character Examples

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraphs

About ITC Franklin Gothic Std Font Family

 • Download for Windows/Mac
 • -
 • Cameral Dias
 • Vic Caruso
 • -
 • -

 • Description
  ITC Franklin Gothic Std font family designed by Vic Caruso has a total of 19 different styles. You can download the ITC Franklin Gothic Std font to your computer or use it on your website. Please research the license information before using it.
  Unicode Blocks
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Supported Languages
  Afrikaans, Albanian, Catalan, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Portuguese, English (United States, Computer), Swedish, Zulu

  Headlines

  ITC Franklin Gothic Std 400

  ITC Franklin Gothic Std 400

  ITC Franklin Gothic Std 400

  ITC Franklin Gothic Std 400

  ITC Franklin Gothic Std Italic 400

  ITC Franklin Gothic Std Italic 400

  ITC Franklin Gothic Std Italic 400

  ITC Franklin Gothic Std 500

  ITC Franklin Gothic Std 500

  ITC Franklin Gothic Std Italic 500

  ITC Franklin Gothic Std Italic 500

  ITC Franklin Gothic Std 600

  ITC Franklin Gothic Std 600

  ITC Franklin Gothic Std 600

  ITC Franklin Gothic Std Italic 600

  ITC Franklin Gothic Std Italic 600

  ITC Franklin Gothic Std Italic 600

  ITC Franklin Gothic Std 750

  ITC Franklin Gothic Std Italic 750

  Character set

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª «« ¬¬ ®® ¯¯ °° ±± ²² ³³ ´´ µµ ·· ¸¸ ¹¹ ºº »» ¼¼ ½½ ¾¾ ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ıı ŁŁ łł ŒŒ œœ ŠŠ šš ŸŸ ŽŽ žž ƒƒ ˆˆ ˇˇ ˉˉ ˘˘ ˙˙ ˚˚ ˛˛ ˜˜ ˝˝ ΩΩ μμ ππ
  Loading...

  Loading