Lorem Ipsum is simply

Prosto

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Embed Prosto Font Family

Weights & Styles

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the head of your HTML document.

Standard
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/prosto" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/prosto');
</style>
        
Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families

                font-family: 'Prosto', sans-serif;
                        

Weights & Styles (1)

 • Prosto 400

English Characters

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
·
À
Ç
È
É
Í
Ï
Ò
Ó
Ú
Ü
à
ç
é
í
ï
ò
ó
ú
ü

Character Examples

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraphs

About Prosto Font Family

 • Download for Windows/Mac
 • Free
 • Cameral Dias
 • Pavel Emelyanov and Jovanny lemonad
 • http://jovanny.ru
 • Pavel Emelyanov and Jovanny Lemonad

 • Description
  Prosto font family designed by Pavel Emelyanov and Jovanny lemonad has a total of 1 different styles. You can download the Prosto font to your computer or use it on your website. Please research the license information before using it.
  Unicode Blocks
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Supported Languages
  Afrikaans, Albanian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, English (United States, Computer), Swedish, Turkish, Zulu

  Headlines

  Prosto 400

  Character set

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª «« ¬¬ ®® ¯¯ °° ±± ²² ³³ ´´ µµ ·· ¸¸ ¹¹ ºº »» ¼¼ ½½ ¾¾ ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ĀĀ āā ĂĂ ăă ĄĄ ąą ĆĆ ćć ČČ čč ĎĎ ďď ĐĐ đđ ĒĒ ēē ĖĖ ėė ĘĘ ęę ĚĚ ěě ĞĞ ğğ ĢĢ ģģ ĪĪ īī ĮĮ įį İİ ıı ijij ĶĶ ķķ ĹĹ ĺĺ ĻĻ ļļ ĽĽ ľľ ŀŀ ŁŁ łł ŃŃ ńń ŅŅ ņņ ŇŇ ňň ŌŌ ōō ŐŐ őő ŒŒ œœ ŔŔ ŕŕ ŖŖ ŗŗ ŘŘ řř ŚŚ śś ŞŞ şş ŠŠ šš ŢŢ ţţ ŤŤ ťť ŪŪ ūū ŮŮ ůů ŰŰ űű ŲŲ ųų ŸŸ ŹŹ źź ŻŻ żż ŽŽ žž ȘȘ șș ˆˆ ˇˇ ˘˘ ˙˙ ˚˚ ˛˛ ˜˜ ˝˝ μμ ЁЁ ЂЂ ЃЃ ЄЄ ЅЅ ІІ ЇЇ ЈЈ ЉЉ ЊЊ ЋЋ ЌЌ ЎЎ ЏЏ АА ББ ВВ ГГ ДД ЕЕ ЖЖ ЗЗ ИИ ЙЙ КК ЛЛ ММ НН ОО ПП РР СС ТТ УУ ФФ ХХ ЦЦ ЧЧ ШШ ЩЩ ЪЪ ЫЫ ЬЬ ЭЭ ЮЮ ЯЯ аа бб вв гг дд ее жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъъ ыы ьь ээ юю яя ёё ђђ ѓѓ єє ѕѕ іі її јј љљ њњ ћћ ќќ ўў џџ ҐҐ ґґ
  Loading...

  Loading