Lorem Ipsum is simply

Versal Gothic

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Versal Gothic Font Ailesini Web Sayfanda Kullan

Ağırlıklar ve Stiller

Seçili yazı tiplerini bir web sayfasına gömmek için bu kodu HTML kodlarınızın başına ekleyin.

Standart
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/versal-gothic" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/versal-gothic');
</style>
        
CSS olarak kullanım

Bu yazı tipi ailesini kullanmak için aşağıdaki CSS kurallarını kullanın

                font-family: 'Versal', sans-serif;
                        

Kalınlık ve Stiller (1)

 • Versal 700

Genel Karakter Örnekleri

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraflar

Versal Gothic Yazı Tipi Ailesi Hakkında

 • Windows / Mac için indirin
 • -
 • Cameral Dias
 • © Juan Casco
 • www.juancascofonts.blogspot.com
 • Juan Casco

 • Açıklama
  © Juan Casco tarafından tasarlanan Versal Gothic font ailesinin toplam 1 farklı stili var. Versal Gothic yazı tipini bilgisayarınıza indirebilir veya web sitenizde kullanabilirsiniz. Lütfen kullanmadan önce lisans bilgilerini araştırın.
  Unicode blokları
  Basic Latin
  Desteklenen Diller
  Afrikaan Dili, Arnavutça, Danca, Hollanda Dili, İngilizce, Estonya Dili, Fince, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri, Bilgisayar), İsveççe, Zulu

  Haber başlıkları

  Versal 700

  Karakter seti

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª ®® ¯¯ °° ±± ²² ³³ ´´ ·· ¸¸ ¹¹ ºº ¼¼ ½½ ¾¾ ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ıı ŁŁ łł ŒŒ œœ ŠŠ šš ŸŸ ŽŽ žž ʺʺ ˆˆ ˇˇ ˘˘ ˙˙ ˚˚ ˛˛ ˜˜
  Loading...

  Loading