Lorem Ipsum is simply

Google Sans

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book

Embed Google Sans Font Family

Weights & Styles

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the head of your HTML document.

Standard
<link href="https://fonts.cdnfonts.com/css/google-sans" rel="stylesheet">
        
@import
<style>
              @import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/google-sans');
</style>
        
Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families

                font-family: 'Product Sans', sans-serif;
                font-family: 'Product Sans Thin', sans-serif;
                font-family: 'Product Sans Light', sans-serif;
                font-family: 'Product Sans Medium', sans-serif;
                font-family: 'Product Sans Black', sans-serif;
                        

Weights & Styles (12)

 • Product Sans 400

 • Product Sans Italic 400

 • Product Sans Thin 250

 • Product Sans Light 300

 • Product Sans Medium 500

 • Product Sans Black 900

 • Product Sans Thin Italic 250

 • Product Sans Light Italic 300

 • Product Sans Medium Italic 500

 • Product Sans 700

 • Product Sans Italic 700

 • Product Sans Black Italic 900

English Characters

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
·
À
Ç
È
É
Í
Ï
Ò
Ó
Ú
Ü
à
ç
é
í
ï
ò
ó
ú
ü

Character Examples

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Åå
Ææ
Çç
Éé
Øø
Ññ
Üü
Žž
1234567890
‘¿?’
“!”
- – —
(&)
[*]
{@}
€£¥$¢
:;,.
<>+÷×=

Paragraphs

About Google Sans Font Family

 • Download for Windows/Mac
 • Free for personal use
 • Cameral Dias
 • Jesse Kaczmarek, Colophon Foundry
 • -
 • Google Inc.

 • Description
  Google Sans font family designed by Jesse Kaczmarek, Colophon Foundry has a total of 6 different styles. You can download the Google Sans font to your computer or use it on your website. Please research the license information before using it.
  Unicode Blocks
  Basic Latin, Latin-1 Supplement
  Supported Languages
  Afrikaans, Albanian, Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Maltese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, English (United States, Computer), Swedish, Turkish, Zulu

  Headlines

  Product Sans 400

  Product Sans Italic 400

  Product Sans Thin 250

  Product Sans Light 300

  Product Sans Medium 500

  Product Sans Black 900

  Product Sans Thin Italic 250

  Product Sans Light Italic 300

  Product Sans Medium Italic 500

  Product Sans 700

  Product Sans Italic 700

  Product Sans Black Italic 900

  Character set

  !! "" ## $$ %% && '' (( )) ** ++ ,, -- .. // 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 :: ;; << == >> ?? @@ AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU VV WW XX YY ZZ [[ \\ ]] ^^ __ `` aa bb cc dd ee ff gg hh ii jj kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu vv ww xx yy zz {{ || }} ~~ ¡¡ ¢¢ ££ ¤¤ ¥¥ ¦¦ §§ ¨¨ ©© ªª «« ¬¬ ®® ¯¯ °° ±± ²² ³³ ´´ µµ ·· ¸¸ ¹¹ ºº »» ¼¼ ½½ ¾¾ ¿¿ ÀÀ ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÇÇ ÈÈ ÉÉ ÊÊ ËË ÌÌ ÍÍ ÎÎ ÏÏ ÐÐ ÑÑ ÒÒ ÓÓ ÔÔ ÕÕ ÖÖ ×× ØØ ÙÙ ÚÚ ÛÛ ÜÜ ÝÝ ÞÞ ßß àà áá ââ ãã ää åå ææ çç èè éé êê ëë ìì íí îî ïï ðð ññ òò óó ôô õõ öö ÷÷ øø ùù úú ûû üü ýý þþ ÿÿ ĀĀ āā ĂĂ ăă ĄĄ ąą ĆĆ ćć ĈĈ ĉĉ ĊĊ ċċ ČČ čč ĎĎ ďď ĐĐ đđ ĒĒ ēē ĔĔ ĕĕ ĖĖ ėė ĘĘ ęę ĚĚ ěě ĜĜ ĝĝ ĞĞ ğğ ĠĠ ġġ ĢĢ ģģ ĤĤ ĥĥ ĦĦ ħħ ĨĨ ĩĩ ĪĪ īī ĬĬ ĭĭ ĮĮ įį İİ ıı ĴĴ ĵĵ ĶĶ ķķ ĸĸ ĹĹ ĺĺ ĻĻ ļļ ĽĽ ľľ ĿĿ ŁŁ łł ŃŃ ńń ŅŅ ņņ ŇŇ ňň ŊŊ ŋŋ ŌŌ ōō ŎŎ ŏŏ ŐŐ őő ŒŒ œœ ŔŔ ŕŕ ŖŖ ŗŗ ŘŘ řř ŚŚ śś ŜŜ ŝŝ ŞŞ şş ŠŠ šš ŢŢ ţţ ŤŤ ťť ŦŦ ŧŧ ŨŨ ũũ ŪŪ ūū ŬŬ ŭŭ ŮŮ ůů ŰŰ űű ŲŲ ųų ŴŴ ŵŵ ŶŶ ŷŷ ŸŸ ŹŹ źź ŻŻ żż ŽŽ žž ƒƒ ǺǺ ǻǻ ǼǼ ǽǽ ǾǾ ǿǿ ȘȘ șș ȚȚ țț ȷȷ ˆˆ ˇˇ ˘˘ ˙˙ ˚˚ ˜˜ ʹʹ ͵͵ ;; ΄΄ ΅΅ ΆΆ ·· ΈΈ ΉΉ ΊΊ ΌΌ ΎΎ ΏΏ ΐΐ ΑΑ ΒΒ ΓΓ ΔΔ ΕΕ ΖΖ ΗΗ ΘΘ ΙΙ ΚΚ ΛΛ ΜΜ ΝΝ ΞΞ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΣΣ ΤΤ ΥΥ ΦΦ ΧΧ ΨΨ ΩΩ ΪΪ ΫΫ άά έέ ήή ίί ΰΰ αα ββ γγ δδ εε ζζ ηη θθ ιι κκ λλ νν ξξ οο ππ ρρ ςς σσ ττ υυ φφ χχ ψψ ωω ϊϊ ϋϋ όό ύύ ώώ ϑϑ ϒϒ ϓϓ ϔϔ ϖϖ ЀЀ ЁЁ ЂЂ ЃЃ ЄЄ ЅЅ ІІ ЇЇ ЈЈ ЉЉ ЊЊ ЋЋ ЌЌ ЍЍ ЎЎ ЏЏ АА ББ ВВ ГГ ДД ЕЕ ЖЖ ЗЗ ИИ ЙЙ КК ЛЛ ММ НН ОО ПП РР СС ТТ УУ ФФ ХХ ЦЦ ЧЧ ШШ ЩЩ ЪЪ ЫЫ ЬЬ ЭЭ ЮЮ ЯЯ аа бб вв гг дд ее жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъъ ыы ьь ээ юю яя ѐѐ ёё ђђ ѓѓ єє ѕѕ іі її јј љљ њњ ћћ ќќ ѝѝ ўў џџ ҐҐ ґґ ҰҰ ұұ
  Loading...

  Loading